Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídkový katalog ke stažení

Obrazek

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu zdravotně postižených mladých lidí (zejména 18-35 let) trpících kombinací psychiatrické poruchy a dalšího (nejčastěji lehčího mentálního) handicapu. Jejich integrace na volný trh práce je velmi obtížná, ale u části z nich je možné, a velmi žádoucí, podporované nebo chráněné zaměstnání (po rádné přípravě a pod specializovaným odborným dohledem) -muže napomoci jejich aktivizaci, stabilizaci zdravotního stavu, rozvoji jejich schopností a osobnosti, a zvýšení kvality života. Podpora plnohodnotného života znevýhodněných osob, vcetne integrace na trh práce, přispívá ke kultivaci společnosti jako celku, k její vetší stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. Přínosem pro společnost a trh práce jsou samozreme i vyprodukované služby ci výrobky.

Přestože je v JM kraji přibližně 6000 osob s duální diagnózou (statistiky Sdružení Práh a expertní odhady), není nám známa existence žádné jiné organizace, která by se integraci této skupiny do společnosti a na trh práce věnovala. Působí zde sice několik subjektu, které pracují bud pouze s mentálně handicapovanými nebo pouze s pacienty po psychiatrické léčbě, ovšem kombinace obou diagnóz má svá specifika - mimo jiné právě s ohledem na schopnost takto postižených osob vykonávat a udržet si zaměstnání . Proto tato skupina potřebuje specializovaný odborný přístup.

Filia dlouhodobě pracuje s osobami s duální diagnózou v denním stacionáři. Po určité době docházení do stacionáře a účasti v jeho programech se část klientu daří dostatečně "aktivizovat", stabilizovat (po akutním psychiatrickém onemocnění) a upevnit u nich návyky a schopnosti, kdy by dalším logickým krokem v jejich reintegraci do společnosti bylo zajištění zaměstnání. Z dotazování mezi klienty stacionáře a ze zkušenosti s prací s nimi jasně vyplývá, že o zaměstnání zájem mají - např. vloni se 3 klientům podařilo práci najít. Ne každý má však možnost uplatnit se na volném trhu. Žádná možnost podporované práce pro ne ovšem v současnosti v JMK neexistuje a Filia proto projekt chráněné dílny dlouhodobě připracovala. Aranžování květin se ve stacionáři věnujeme v rámci arteterapie a víme tedy, že tuto práci cílová skupina výborně a se zájmem zvládne (každoročně se například klienti účastní národní abilympiády v Pardubicích a obsazují v této soutěžní přehlídce pracovních schopností a dovedností zdravotně postižených lidí, v disciplínách aranžování květin a výroba svíček, přední umístění).

PRŮBĚH PROJEKTU:

V lednu 2007 jsme rozšířili informace o schváleném projektu mezi našimi současnými i dřívějšími uživateli. Informace o projektu naši uživatelé dostávali v průběhu prvních třech měsícŮ. Protože jde o lidi s psychiatrickým i mentálním postižením,  potřebují naši klienti  více času na zpracování informací. Součásti informační etapy bylo i informování rodičů o spuštěném schváleném projektu. 

Na základe intenzivní práce s našimi uživateli a jejich rodiči, byli vybráni 4 osoby, u kterých se sloučil zájem o práci, předpoklady pro zvládání pravidelního pracovního rytmu, přepokládaný přínos podporovaného zaměstnávání pro osobní rozvoj a duševní stabilizaci dotyčné osoby.

Pro případ náhlého zvratu zdravotního stavu osob zařazených do projektu, jsme vybrali také 2 náhradníky, kteří by v případě takovéto situaci nastoupili do projektu na uvolněné místo.

Zájem o účast na projektu mezi našimi uživateli (současnými i minulými) byl velký, proto jsme již nekontaktovali další potencionální zájemce. Vybraná aktivita – aranžování květin – naše uživatele i jejich rodiny zaujala.

Následovala motivační příprava, jejímž zákldním cílem  je odstranit obavy a nejistotu (z nových prostor, z neznáme situace, z domnělé náročnosti práce...) vybraných uživatelů pro účast na projektu, postupně vytvořit nebo obnovit vlastnosti a schopnosti potřebné k úspěšnému uplatnění v chráněných podmínkách, upevnit a rozvíjet vhodné pracovní návyky a vybudovat předpoklady pro dlouhodobý stabilní výkon práce.

Prostřednictvím zapojování uživatelů do různých kreativních aktivit, jsme jim vytvářeli prostor na nácvik základních aktivit potřebních pro jejich pozdější zapojování do pracovního procesu.  

Uživatelé reagují pozitivně na zvolené aktivity, pomocí kterých se připravují na zapojení do pracovního procesu.

V závěrečné fázi motivační přípravy klientů jsme se soustředili na budování postojů klientů k vzniku plánovaného pracovního závazku. V rámci zpracovávání individuálních plánů klientů jsme se zaměřili na jejich dovednosti, schopnosti a oblíbené činnosti a na to jak je využít při motivací klienta a při praktické přípravě na aranžovací práce, v průběhu vzdělávací části projektu jako i v pozdějším pracovním poměru

V této fáze se také připravovali na mezinárodní setkání mládeže, kde si vyzkoušeli mluvení a vystupování na veřejnosti, jakož i kontakt s neznámými lidmi.

Prostřednictvím zapojování uživatelů do různých kreativních aktivit, jsme jim vytvářeli prostor na nácvik základních zručností potřebních pro práci s květinami..  

Uživatelé reagují pozitivně na zvolené aktivity, pomocí kterých se připravují na zapojení do pracovního procesu. Aktivně se podíleli na tvorbě svých individuálních plánů.

V průběhu posledních měsíců roku 2007 pokračovala teoretická i praktická příprava klientů na aranžování. Podle materiálů Evropské školy korespondenčních kursů (EŠKK) se připravují pod vedením vychovatelky a pak pracují na vypracování domácích úkolů. Proběhly také 4 praktické semináře EŠKK, na základě kterého si klienti později procvičovali předvedené techniky. Na nácvik aranžování používáme květiny, které nám jednou týdně daruje velkoobchod s květinami

 

Kurz aranžování zvládali klienti podle svých možností,  mají různé oblasti, v kterých se jim daří lépe. Všichni si procvičují jednotlivé postupy aranžování.

Aktivně jsme vyhledávali potenciální odběratele, kterým jsme darovali ukázky aranžmá vyrobené v rámci výuky z darovaných květin. Vypracovali jsme elektronický i tištěný nabídkový katalog, do kterého jsme nafotili aranžmány, které vyrobili naši klienti. Elektronickou nabídku jsme rozesílali potenciálním odběratelům. Podařilo se nám reprezentovat naší práci i nabídku v bance na jejím vánočním setkání pro klienty, začínáme mít také první platby za provedenou výzdobu.

Vedoucí projektu a vedoucí chráněné dílny, ve spolupráci s vybranými účastníky projektu a jejich rodinami plánují a řeší formální náležitosti spojené s nástupem do práce v chráněné dílně (konzultace s úřadem práce, jednání s ošetřující lékaři s potencionálními pracovníky chráněné dílny a Českou správou důchodového zabezpečení o souběhu mzdy a invalidního důchodu nebo náhradě důchodu mzdou atd.

V lednu jsme zahájili chod chráněné dílny. Vznikla 4 chráněná pracovní místa na plný úvazek. Aranžérské práce probíhají pod vedením kvalifikované externí aranžérky, která vede naše aranžéry v zdokonalování se v aranžování a navrhuje aranžmá pro potencionální odběratele. Každodenní práce v dílně vede vychovetelka/vedoucí dílny.

Začleňujeme naše klienty do marketingových a nabídkových aktivit pomalu lámeme ledy a zviditelňujeme se. Tím postupně umožňujeme jak našim klientům zvládat běžný společenský styk, tak jednotliví potenciální odběratelé získávají novou zkušenost a učí se akceptovat odlišné lidi. Spojením sil s podobnou chráněnou dílnou jsme dostali příležitost propagovat naši nabídku v jejich prostorách kavárny. Účastnili jsme se otevření jejich kavárny, kde jsme našimi aranžmány zpříjemnili prostředí pro zákazníky.

 

KONTAKT

Pokud máte zájem o  aranžmá, můžete kontaktovat odpovědnou osobu Pavlu Panovskou na pracovišti:

Jihomoravské náměstí 1, 602 00 Brno tel./fax/ zázn.: 543 233 459,  e-mail:sdruzenifilia@ok.cz

 

Náhledy fotografií ze složky Financování projektu