Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOCIÁLNÍ  REHABILITACE  KAMENKA 

NÁZEV POSKYTOVATELE: SDRUŽENÍ FILIA

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: SOCIÁLNÍ REHABILITACE

NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: SOCIÁLNÍ REHABILITACE KAMENKA

DVĚ PRACOVIŠTĚ: Jihomoravské náměstí 1,  Obchodní centrum, 627 00 Brno, Kamenná čtvrť 35, 639 00 Brno

  

 

 

 

 

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

Sociální rehabilitace je poskytována ambulantně na dvou pracovištích: Sdružení Filia, Jihomoravské náměstí 1, Obchodní centrum, 627 00 Brno a Kamenná čtvrť 35, 639 00 Brno. Služba probíhá v prostorách o rozloze:

· 185 m2 ( 2. nadzemní podlaží ) a o rozloze 100,34 m2 ( 3. nadzemní  podlaží) Jihomoravské náměstí 1

·  85 m2 (Kamenná čtvrť).

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

V objektu Jihomoravské náměstí 1 jsou pro službu využívány ve 2. nadzemním podlaží níže uvedené nebytové prostory: vstupní hala, místnost pro administrativu, místnost pro pracovníky v sociálních službách, místnosti sociální a pracovní rehabilitace, šatna, skladové prostory a sociální zázemí ( toalety, sprcha, kuchyňka ). Ve 3. nadzemním podlaží se nachází vstupní prostory, tři místnosti pro vedení sociální rehabilitace a režijní pracovníky, sociální zázemí ( kuchyňka, sprcha, toaleta, výlevka ), archiv.

Služba používá standardní kancelářské vybavení: čtyři PC sestavy, notebook, kopírku, dvě tiskárny, dvě pevné linky a dále osobní automobil zn. Ford.

 

Přímo pro uživatele jsou určeny: 4 PC sestavy, televize, video, knihy, výukový materiál, společenské hry, psací a výtvarné potřeby, pracovní materiál, vybavení kuchyně (lednice, mikrovlnná trouba atd.).

 

 

 

 

Objekt na adrese Kamenná čtvrť 35 je určen pro individuální práci s uživateli a zahrnuje následující nebytové prostory: předsíň, společenskou (pracovní) místnost s odděleným prostorem pro výdej stravy, jeviště pro dramatickou výchovu, místnost se sociálním zařízením a podkrovní místnost.

 

Přímo pro uživatele jsou určeny: hrnčířský kruh a keramická pec, knihy, výukový materiál, společenské hry, psací a výtvarné potřeby, pracovní materiál, vybavení kuchyňky.

 

 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti osob s duální diagnózou. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností důrazem na pracovní, sociální a komunikační dovednosti. Opírá se rovněž o posilování návyků a nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností za využití zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Služba probíhá v systému klíčových pracovníků, podpora je poskytována na základě individuálně posouzených potřeb.

 

 

 

 

 

 

 

VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

 

Vstup uživatele do služby upravují následující interní dokumenty organizace:

 

1) Jednání se zájemcem o službu - pravidla pro informování zájemců o službu

 

2) Jednání se zájemcem o službu - pravidla pro postup při odmítnutí zájemce

 

3) Pravidla pro uzavírání Smlouvy o poskytnutí služby

 

 

 

Jednání se zájemcem o službu - pravidla pro informování zájemců o službu

 

Zájemce o službu je seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby se všemi možnostmi a podmínkami poskytování služby. Jednání probíhá v několika fázích (2-3) a provádí jej pověřený pracovník (vedoucí soc.rehabilitace, eventuálně pracovníci k tomu určení ). Na konci má mít zájemce přehled o nabízených službách a podmínkách jejich využívání.

 

1) První kontakt:

 

 a) Obsah – cílem poskytnout zájemci:

 

§ informace o zařízení (poslání a cíle Sociální rehabilitace Kamenka a okruh osob, jimž je služba určena)

 

§ informace o základních činnostech sociální rehabilitace vyplývajících ze zákona a jejich konkrétní naplnění

 

§ informace o chodu zařízení a závazných dokumentech, jimiž se řídí poskytování služby (Pravidla, Práva a Povinnosti v Kamence, Provozní řád atd.)

 

§ informace o prostorách zařízení a jeho vybavení spojené s prohlídkou prostor 

 

 b) Role pracovníka – cílem mapovat během rozhovoru situaci zájemce: 

 

§ kdo zájemce posílá

 

§ jaké má zájemce problémy, zda je naše zařízení pro něj vhodné

 

§ předchozí léčby a terapie (úspěšnost)

 

§ sociální situace

 

§ rodinné zázemí

 

§ co očekává zájemce od nás

 

§ co by chtěl u sebe změnit a co ho k tomu motivuje

 

§ zájmy

 

 c) Vstupní dotazník – cílem získat základní evidenční údaje zájemce

 

§ vysvětlení smyslu dotazníku (lepší orientace v situaci zájemce, potřebné kontakty)

 

§ zájemce vyplňuje dotazník s podporou pracovníka (pokud službu chce využívat)

 

§ využití informací získaných z předchozího rozhovoru

 

§ zájemce si dotazník může odnést domů (pokud není rozhodnutý, zda službu využije)

 

§ dohodnutí termínu, kdy zájemce oznámí své rozhodnutí o využití služby

 

§ předání Seznamu vstupních dokumentů a potvrzení, jejichž vyřízení či podepsání je podmínkou pro poskytnutí služby zájemci

 

§ předání informačních materiálů o zařízení

 

§ nabídnutí zkušební docházky v maximální délce 1 měsíc

 

§ domluva na délce zkušební docházky a „týdenním rozvrhu“ docházení zájemce (v případě, že zájemce nebude službu využívat každý den)

 

§ tým (pracovníci přímé péče a jejich nadřízení) obdrží informace o zájemci na nejbližší poradě

 

2) Zkušební docházka:  

 

§ zájemce dochází do zařízení dle dohodnutého „týdenního rozvrhu“

 

§ zájemce se zapojuje do běžného provozu sociální rehabilitace

 

§ zájemci jsou poskytovány další, podrobnější informace o využívání služby

 

3) Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby

 

§ viz dokument Pravidla pro uzavírání Smlouvy o poskytnutí služby

 

§ uživateli je vytvořena osobní složka

 

§ tým obdrží informace o uživateli na nejbližší poradě

 

Na konci jednání se zájemcem o službu má zájemce přehled o nabízených službách a podmínkách jejich využívání, konkrétně o těchto náležitostech:

 

 • zájemce zná cenu služby - bezplatná

   

 • zájemce zná provozní dobu zařízení a má informační materiály zařízení

   

 • zájemce zná služby, které jsou v zařízení poskytovány a podmínky jejich využití

   

 • pracovník sděluje zájemci všechny známé podmínky služeb i možná známá rizika

   

 • zájemce má prostor pro zvážení přijatelnosti podmínek a vhodnosti služeb pro něho

   

 • pracovník se snaží vybudovat atmosféru důvěry a bezpečí

   

 • všechny fáze jednání probíhají za aktivní účasti zájemce

   

 • během jednání je podporována samostatnost a jedinečnost zájemce

   

 

 

 

Jednání se zájemcem o službu - pravidla pro postup při odmítnutí zájemce

 

Důvody, pro něž nemůže být poskytnuta služba sociální rehabilitace ve Sdružení Filia, jsou:

 

 • zájemce neodpovídá okruhu osob, pro něž je služba určena

   

 • naplnění kapacity zařízení

   

 • zájemce je kontraindikativní

   

Kontraindikativním zájemcem je: 

 

 • osoba patologicky závislá (na drogách, automatech, alkoholu apod.)

   

 • osoba budící odpor (se závažnými kožními problémy, otevřenými nehojícími se ranami, nedodržující hygienické zásady)

   

 • osoba trpící závažnou infekční chorobou (tuberkulóza, AIDS, venerické choroby, malárie, žloutenka apod.)

   

 • osoba trpící trvalými parazity (vši, tasemnice, škrkavky, svrab apod.)

   

 • osoba s agresivními sklony

   

 • osoba hovořící jiným než českým a slovenským jazykem

   

 • osoba, s níž je obtížná komunikace (osoba trpící závažnou logopedickou vadou způsobující nesrozumitelnost projevu; osoba se smyslovým postižením, které se nenaučila kompenzovat - například pokud hluchoněmý zájemce nedokáže odezírat a komunikovat písemně; osoba s mentálním nebo psychiatrickým postižením, které brání chápat smysl sdělovaných informací apod.) 

   

Jednáním se zájemcem o službu je pověřen vedoucí rehabilitace (případně jeho zástupce), jenž řeší jak přijímání zájemce, tak i jeho případné odmítnutí. Jestliže při vstupním rozhovoru (popřípadě při zkušební docházce) vedoucí rehabilitace zhodnotí, že zařízení není pro zájemce vhodné, vyrozumí zájemce o důvodech, pro které jej nelze do služby přijmout, a to:

 

 • okamžitě (ústně)

   

 • nejpozději do 14 dnů (telefonicky, mailem, dopisem - podle kontaktu, který na sebe zájemce zanechal)

   

Zájemci, kteří službu nakonec nevyužijí (ať v důsledku odmítnutí ze strany organizace či ze své vůle), jsou evidováni v Evidenci odmítnutých zájemců. Osobní údaje a kontakty, které zájemci poskytli, jsou potom likvidovány prostřednictvím skartace nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí o neposkytnutí služby ze strany organizace. Za úspěšnou skartaci a zápis o ní zodpovídá osoba, která jednala s příslušným zájemcem o službu.

 

 

 

 

Pravidla pro uzavírání Smlouvy o poskytnutí služby

 

 Služby sociální rehabilitace jsou uživateli poskytovány na základě uzavřených smluvních dokumentů, které stanovují všechny důležité aspekty poskytování služby.

 

 Vstupní procedury zajišťuje vedoucí Sociální rehabilitace Kamenka (eventuálně jeho zástupce). Ten zájemce o poskytování služby nejprve seznámí s posláním sociální rehabilitace, jejími cíli a okruhem osob (cílovou skupinou). 

 

 Zájemci jsou dále představeny základní činnosti sociální rehabilitace vyplývající ze zákona a jejich konkrétní naplnění (jednotlivé činnosti a aktivity služby).

 

 Zájemce je rovněž seznámen se závaznými dokumenty, jimiž se řídí poskytování služby: s Pravidly, Právy a Povinnostmi v Kamence, Provozním řádem atd.

 

 Poté je zájemci předložen k vyplnění Vstupní dotazník a dohodnuta eventuální zkušební docházka (viz Vstupní dotazník). Po dobu zkušební docházky je zájemce postupně seznámen s nabízenými službami, přičemž vedoucí rehabilitace zodpovídá za to, aby na konci měl zájemce přehled o nabízených službách a podmínkách jejich využívání.

 

 Společně se vstupním dotazníkem zájemce obdrží informační materiály zařízení a rovněž Seznam vstupních dokumentů a potvrzení, jejichž vyřízení či podepsání je podmínkou pro poskytnutí služby (doporučení od praktického a odborného lékaře, potravinářský průkaz atd.). Seznam zůstává zájemci, není součástí osobní dokumentace uživatele.

 

 Po vyplnění dotazníku (eventuálně po zkušební docházce) je se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytnutí služby (s Přílohou). Smlouvu uzavírá za organizaci vedoucí rehabilitace (eventuálně jeho zástupce) a uživatel (eventuálně jeho zákonný zástupce). Součástí podpisu smlouvy je rovněž předložení příslušných potvrzení (viz seznam), popřípadě sjednání nejbližšího možného termínu, dokdy je uživatel předloží. 

 

 • Při podpisu smlouvy je uživateli dále předložen k podepsání Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně Dodatků) a je s ním sepsán dokument Rizikové situace, řešící krizové stavy, které mohou nastat v souvislosti s osobou uživatele při poskytování sociální služby.

   

 • Služba sociální rehabilitace je individualizována prostřednictvím individuálního plánování. Za účasti uživatele s možnou účastí jeho zákonného zástupce (rodinného příslušníka atd.) je do 1 měsíce od podpisu smlouvy s uživatelem sestaven individuální plán, v němž je na základě přání uživatele a možností zařízení formulován osobní cíl každého uživatele (dále viz dokumenty ke Standardu 5)

   

 

 

 

 

METODY PRÁCE S UŽIVATELEM

 

1) Práce s uživatelem:

 

 • cílem práce je poskytnutí sociální rehabilitace

   

 • práce probíhá v systému klíčových pracovníků a na základě individuálně posouzených potřeb uživatele

   

 

 

 

2) Metody práce:

 

 • jsou zaměřeny na rozvoj pracovních, sociálních, společenských a pohybových dovedností

   

 • výběr metody určuje diagnóza uživatele

   

základní metody: pracovní, umělecká a pohybová terapie pracovní  terapie 

- ruční (řemeslné) práce (keramika, aranžování, batika atd.) umělecká terapie

- arteterapie (výtvarné techniky, práce s papírem, textilem atd)

 

 - návštěvy kulturních zařízení (kina, divadla, muzea apod.)

 

  - návštěvy kulturních akcí (koncerty, výstavy apod.)

 - dramatická výchova

- pohybová terapie - cvičení

 

 

 - relaxace

 

 - plavání

 

 - tanec

 

  - rehabilitace v přírodě turistické vycházky

 

  - rehabilitace ve spolupráci s odborným zařízením

 

3) Metody naplňování základních činností služby:

 

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

   

- trénink hygienických návyků (čištění zubů, umývání rukou)

 

- činnosti vedoucí k samostatnosti a soběstačnosti uživatele (plánování odpočinkového a spánkového režimu, plánování jídelníčku, pitný režim, problematika bydlení, zacházení s penězi)

 

- nácvik společenských pravidel (při stolování, představování apod.)

 

- nácvik využívání hromadných dopravních prostředků

 

- nácvik praktických dovedností (úklid, nakupování, umývání nádobí)

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   

- nácvik komunikativních dovedností (telefonování, osobní a telefonický styk s úřady)

 

- nácvik administrativních úkonů (vyplňování formulářů, složenek, úřední korespondence)

 

- návštěvy kulturních zařízení (kina, divadla, muzea apod.)

 

- návštěvy kulturních akcí (koncerty, výstavy apod.)

 

- akce organizace (den otevřených dveří, mikulášská besídka, výlety atd.)

 

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   

- udržování a rozvoj školních dovedností (čtení, psaní, počítání)

 

- příprava na vstup na trh práce

 

- v obecné rovině mají všechny činnosti sekundárně výchovný a vzdělávací charakter

 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   

- seznamování s aktuálními zákonnými úpravami, které se dotýkají života uživatelů (příspěvek na péči apod.) a jejich aplikace v praxi

 

- pomoc při vyplňování formulářů a při jednání s úřady

 

 • základní sociální poradenství

   

- zhodnocení sociální situace uživatele s následnou nabídkou využití sociálních služeb a dávek

 

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

   

- nácvik praktických dovedností (úklid, nakupování, umývání nádobí)

 

- práce na PC

 

- příprava na vstup na trh práce

 

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

   

- uživatelům je poskytováno jedno teplé jídlo denně (oběd), jež je dováženo a v zařízení se vydává a konzumuje

 

- svačiny jsou přinášeny z domova nebo připraveny z nakoupených surovin

 

 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB ZAPOJENÍ UŽIVATELŮ DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

 

Uživatelé mohou v souvislosti s poskytováním služby sami rozhodovat o: 


 

 • zkušební docházce - možnost nezávazného docházení uživatele do služby před podpi-

 

 sem Smlouvy o poskytnutí služby

 

 • plánování služby - prostřednictvím individuálního plánování

   

 • klíčovém pracovníkovi - pokud je to v personálních možnostech organizace

   

 • uplatnění stížnosti - možnost stěžovat si na průběh služby, jednání pracovníků,..

   

 • výběru jídla - v jídelním lístku nabídka dvou jídel, objednává se to, na kterém se shod-

   

  ne většina uživatelů. Zároveň je možnost objednávání druhého jídla( z nabízeného výběru ), které se přepravují v soukromých jídlonosičích.

 

 • psaní příspěvků do kroniky Sdružení Filia

   

 • ukončení služby - uživatel má právo kdykoli ukončit službu (odstoupit od smlouvy bez udání důvodu)

    

 

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ

 

 • Každý uživatel má právo na podání stížnosti a na osobní přítomnost při jejím projednávání. Uživatel si také může zvolit zástupce pro podání a vyřizování stížnosti.

   

 • Stížnost lze podat:

   

- ústně (pracovníkům přímé péče, vedoucímu rehabilitace, případně dobrovolníkům, stážistům, praktikantům)

 - písemně (prostřednictvím letáku Stížnost na nástěnce v prostorách zařízení, popřípadě si uživatel může zvolit formu dle vlastního uvážení)

- telefonicky (na telefonních číslech: 530 500 410, 543 233 459)

 

- emailem (na adrese: sdruzenifilia@ok.cz, případně lze email adresovat konkrétním pracovníkům, viz leták Pracovní tým Kamenky)

 

 

 • Stížnost může být podána:

   

- neanonymně (uživatel je identifikovatelný, například díky čitelnému podpisu, stěžuje si osobně)

 

 

- anonymně (anonymita je zajištěna prostřednictvím schránky důvěry umístěné v prostorách toalet a určené pro písemné stížnosti, dále je možno zaslat nepodepsaný email nebo dopis se stížností či se nepředstavit do telefonu)

  

   

 

 • O každé stížnosti uživatele (ústní, písemné, telefonické, emailové, anonymní i neanonymní) se provádí písemný zápis včetně navrhovaného řešení.

   

 • Řešení stížnosti (odpověď) má vždy písemnou podobu.

   

 • Maximální lhůta k odpovědi na stížnost v rámci organizace je 30 kalendářních dní.

   

 • Odpověď na:

   

- neanonymní stížnost je doručena přímo k rukám stěžovatele

 

- anonymní stížnost je spolu se stížností vyvěšena na nástěnce v prostorách zařízení, popřípadě je sdělena při setkání všech

 uživatelů  

 

 • Stížnosti řeší:

   

- vedoucí rehabilitace (stížnosti provozního charakteru, tj. drobnější úpravy harmonogranu, vybavení pomůckami apod.)

 

 

- ředitel organizace (stížnosti závažného charakteru a stížnosti, které vedoucí rehabilitace nevyřešil ke spokojenosti  uživatele)

 

 

- nadřízené orgány organizace a instituce sledující dodržování lidských práv (jestliže ani ředitel uspokojivě nevyřeší stížnost uživatele)

 

 • Pro uživatele je postup pro podávání a vyřizování stížností vyvěšen ve srozumitelné a zjednodušené formě na nástěnce v prostorách zařízení (viz leták Stížnost). Uživatelé jsou navíc průběžně informováni o možnosti podat stížnost a jsou jim ze strany pracovníků rehabilitace vysvětlovány případné nejasnosti.

   

 

 • Nadřízené orgány Sdružení Filia:

   

- Oddělení spolupráce a rozvoje Odboru sociální péče Magistrátu města Brna: Malinovského nám. 3, 602 00 Brno,

 

- Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje: Žerotínovo náměstí 1, 602 00 Brno, pí. Bořecká, dv.č. 10A, tel.: 541 652 155,

 

borecka.lenka@kr-jihomoravsky.cz

 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, www.mpsv.cz

 

 • Instituce lidských práv:

   

- Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana): Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888, www.ochrance.cz

 

- Český helsinský výbor: Štefánikova 216/21, 150 00 Praha-Smíchov, tel.: 257 221 141, www.helcom.cz

 

 

 

 

 

SPOLUÚČAST UŽIVATELE NA SLUŽBĚ

 

Uživatelé mohou v souvislosti s poskytováním služby spolurozhodovat při:

 

 • projednávání zásadních záležitostí služby - vize, krátkodobé a dlouhodobé strategické

   

 plány atd.

 

 • týmových setkáních - setkání pracovního týmu sociální rehabilitace s uživateli

   

 • výběru pracovníků - možnost připomínkovat proces výběru nového pracovníka přímé péče 

 

 • tvorbě vnitřních pravidel zařízení

   

 • o nabídce činností zařízení - nabídka x poptávka uživatelů po konkrétních činnostech ovlivňuje výslednou nabídku aktivit služby 

 

 • o denním programu - možnost po dohodě samostatně vytvořit a vést denní program pro ostatní uživatele  

 

 • o akcích uvnitř i vně zařízení - možnost uspořádat oslavu narozenin, soutěže, dát tip na výlet, zajímavou kulturní či sportovní v akci atd.

   

 

 

 

 

 

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

1) Obecná pravidla:

 

 • služba může být ukončena ze strany uživatele i organizace

   

 • ukončení poskytování služby probíhá ústní či písemnou formou

 

 • dokumentace uživatele zůstává v evidenci organizace (pokud není skartována)

 

 • pokud se jedná o nesvéprávného uživatele, je od zákonného zástupce požadována písemná odhláška

 

2) Ukončení poskytování služby ze strany uživatele:

 

 • vypovězením Smlouvy o poskytnutí služby bez udání důvodu na vlastní žádost

 

 

 

 

3) Ukončení poskytování služby ze strany organizace (důvody):

 

 • hrubé porušení povinností uživatele vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí služby (zejména opakované nezaplacení úhrady za obědy, fakultativní činnosti)

   

 • hrubé a opakované porušení povinností uživatele vyplývajících ze závazných dokumentů, jimiž se řídí poskytování služby (zejména porušování Provozního řádu, Pravidel, Práv a Povinností v Kamence apod.

   

 • uživatel se stane kontraindikativním (viz Podmínky přijetí uživatele)

   

 • vypovězení dohody o nájmu objektu (ze strany pronajímatele), v němž je služba poskytována nebo z jiných důvodů nelze službu jako celek poskytovat (např. neobdržení provozní dotace, technická nezpůsobilost k zajištění služby, ukončení činnosti Sociální rehabilitace Kamenka, případně celé organizace apod.)

   

4) Postup ukončení poskytování služeb:

 

 • při ústní formě ukončení poskytování služeb ze strany uživatele doplní pracovník do Smlouvy datum (případně důvod) ukončení poskytování služeb

   

 • při písemné formě ukončení poskytování služeb ze strany uživatele doplní pracovník do Smlouvy datum (případně důvod) ukončení poskytování služeb a přiloží písemnou žádost uživatele (zákonného zástupce) o ukončení poskytování služeb

   

 • organizace ukončuje poskytování služeb vždy písemnou formou, přičemž ukončení vždy předchází projednání návrhu na ukončení Smlouvy na pracovní poradě

   

 

 

POPIS PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ –

 

 

POPIS PRACOVNÍCH POZIC

…………………………………………………………

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v sociální rehabilitaci.

 

PRACOVNÍK V SOC. SLUŽBÁCH :

 

PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE – nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s 

 přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpora soběstačnosti a posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.

 

ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST – prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení

 osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.

 

 

ZABEZPEČENÍ PRŮBĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

…………………………………………………………

 

Průběžné vzdělávání sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách

ve Sdružení Filia zabezpečujeme v souladu s § 111 zákona č. 108/2006 Sb.

 

 

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky SOCIÁLNÍ REHABILITACE KAMENKA


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dotaz

(Jitka Obrová, 22. 6. 2013 21:09)

Dobrý den, provozujeme službu sociální rehabilitace v Hodoníně. Chtěla jsem se vás zeptat, jak řešíte případ, kdy uživatel chce zůstat o prázdninách doma celé dva měsíce. Máme vypovědět smlouvu nebo lze službu přerušit? Ale kdyby to tak udělal každý, můžeme službu rovnou zavřít. Jaké máte zkušenosti ve vaší organizaci? Budu moc ráda za odpověď. S pozdravem Jitka Obrová, metodik služby.